Vedtægter
for
Thorning Idrætsforening

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 1971.

Ændret senest på generalforsamling
2017

 

Foreningen

§ 1

Foreningens navn er Thorning Idrætsforening. Dens hjemsted er Thorning, Silkeborg Kommune.

Formål

§2

Foreningens formål er at virke for idrættens fremme, efter evne sørge for uddannelse af ledere og instruktører.

Organisering

§3

Stk. 1
Foreningen består af én eller flere afdelinger.

For hver afdeling nedsættes et aktivitetsudvalg, der forestår ledelsen af afdelingen.
Aktivitetsudvalgets størrelse er afhængig af afdelingens størrelse og de opgaver, der er i forbindelse med udøvelsen af aktiviteten.

Aktivitetsudvalget udarbejder afdelingens budget, som godkendes i bestyrelsen. Aktivitetsudvalget skal disponere inden for de i budgettet afstukne rammer.

Stk. 2
Antallet af afdelinger kan udvides og formindskes efter behov, når bestyrelsen finder det påkrævet.

Stk. 3
Samarbejde med andre foreninger, der forudsætter dannelse af et fælles aktivitetsudvalg, kan ske med generalforsamlingens godkendelse.

Medlemskab

§4

Stk. 1
Som aktiv medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under den i foreningens ønskede ånd og tone. Det årlige medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Ved køb af et aktiv medlemskort eller ved betaling af kontingent til aktivitetsudvalgene er man aktiv medlem i ét år fra og med betalingsdatoen.

Stk. 2
Bestyrelsen kan sætte et medlem i karantæne, hvis den finder det nødvendig. Såfremt et medlem ekskluderes af foreningen, kan medlemmet efter skriftlig anmodning få behandlet eksklusionen på næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 16 år samt forældre til aktive børn under 14 år.
Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 14 år samt forældre til aktive børn under 14 år.

Stk. 4
Aktive medlemmer i et samarbejde mellem Thorning Idrætsforening og en anden forening med
 

hvilken, der er dannet fælles aktivitetsudvalg, har medlemskab af Thorning idrætsforening.

Generalforsamling

§ 5

Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes hvert år i januar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom.

Stk. 2
Generalforsamlingen annonceres 10 dage forud i den lokale presse. Forslag, der skal
behandles på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives 5 dage før til formanden.

Stk. 3
Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretninger
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af aktivt medlemskontingent
6. Valg
7. Eventuelt

Stk. 4
På ordinær generalforsamling aflægger formanden og udvalgsformændene beretning om foreningens og afdelingernes virksomhed i det forløbne år, samt tanker og ideer vedrørende aktiviteter og initiativer for de kommende. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år og gør endvidere rede for overordnede økonomiske forhold for kommende.

Stk. 5
Generalforsamlingen vælger for to år ved skriftlig afstemning medlemmer til aktivitetsudvalgene.

På generalforsamlingen vælges endvidere ved skriftlig afstemning:

a. ét medlem fra hvert aktivitetsudvalg (herunder fælles aktivitetsudvalg) til forretningsudvalget.

b. 2 Revisorer. Der vælges én revisor i lige år og én i ulige år.

c. Evt. bestyrelsesmedlemmer der ikke sidder i aktivitetsudvalgene.

Forretningsudvalget nedsætter en bestyrelse som minimum består af en formand, sekretær & kasserer. I bestyrelsen kan endvidere indgå medlemmer der ikke er medlem af forretningsudvalget.

Stk. 6
Såfremt der til aktivitetsudvalgene er opstillet flere kandidater end ledige poster, indgår de resterende automatisk som suppleanter. Antal stemmer er afgørende for rækkefølgen. Der vælges mindst én suppleant til hvert udvalg samt én revisorsuppleant.

Stk. 7
Alle medlemmer i et udvalg kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsesposterne Formand og sekretær vælges i ulige år, og bestyrelsesposterne næstformand og kasserer i lige år.
 

Bestyrelsen

§ 6

Stk. 1
Bestyrelsen består af formand, evt. næstformand, sekretær, og kasserer. Ved dannelse af fælles aktivitetsudvalg med en anden forening indtræder ligeledes en af de aktivitetsudvalgsmedlemmer, der er valgt på Thorning Idrætsforenings generalforsamling i i forretningsudvalget/bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen holder møder efter behov. Formanden leder møderne, i dennes fravær næstformanden/sekretæren. Der føres protokol over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger samt vigtige begivenheder i foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen er tilstede.
Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. I
tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3
Afgår et aktivitetsudvalgsmedlem inden udløbet af sin valgperiode, indtræder en suppleant i dennes valgperiode. Afgår formanden inden ordinær generalforsamling, overtager
en evt. næstformand formandsposten. Afgår kassereren inden ordinær generalforsamling, har bestyrelsen bemyndigelse til at udpege en ny.

Stk. 4
Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage lån til den daglige drift.

Regnskab

§ 7

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.

Vedtægtsændringer

§ 8

Ændringer af disse vedtægter kræver, at mindst 2/3 af stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer herfor.

Foreningens opløsning

§ 9

Foreningen kan opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer herfor. Foreningens eventuelle formue anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning

 
 
 

Nyheder

Events

Facebook

Sponsorer